Задача на МВР е парите от Плана за възстановяване на ЕС да не попаднат в престъпни ръцеБългария вече има Национална стратегия за превенция и борба с нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.

Главният секретар на МВР Петър Тодоров взе участие във Форум за правоприлагането в контекста на Плана за възстановяване на ЕС, който се състоя на 21-22 септември в Рим, съобщи пресцентърът на МВР, цитиран от БТА.„Нашата задача, като правоприлагащи органи, е да сме в състояние да реагираме адекватно на бързо променящите се заплахи от организираната престъпност. Проникването на престъпността в легалната икономика и фондовете на Европейския съюз са едни от основните предизвикателства днес, а предстоящото усвояване на финансовите средства от Плана за възстановяване на Европейския съюз поставя този въпрос с още по-голяма тежест. В този смисъл очакванията към нас са да работим целенасочено за това тези пари да не попаднат в ръцете на организираната престъпност, а да бъдат инвестирани в легалната икономика и да се използват за това, за което са предназначени“, заяви главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров. Той отбеляза, че работният документ, изготвен от Европол и Италия, и включените в него послания, са отлична основа за дискусията.

Главен комисар Тодоров сподели прилаганите в България практики, свързани с противодействието на различните форми на злоупотреби със средства от ЕС и посочи, че България е изготвила Национална стратегия за превенция и борба с нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. с ясно разписани задачи на ангажираните национални органи и осигурена добра основа за ефективно междуведомствено сътрудничество. Изготвя се и ежегоден План за действие в изпълнението на стратегията на основата на цялостна и на отделни секторни оценки на риска от измами по отделните програми и фондове, както и на идентифицирането на конкретни уязвимости и фактори, които се адресират, така че да не се допускат нарушения със средства от бюджета на Европейския съюз. Прилага се Информационна система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни фондове в България, която предоставя обобщена информация за договорените и изплатените средства по оперативните програми на Европейския съюз, бенефициентите по проекти и документите по тях.

В изпълнение на препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) България изготви и Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Част от тази оценка са и рисковете от извършване на такива престъпления чрез проникване на престъпността в усвояването на фондове на Европейския съюз.

Тодоров сподели, че на оперативно ниво се установява наличието на свързани лица и лица посредници при придобиване или преструктуриране на компаниите. Извършва се анализ на бизнес плановете и онлайн профилите на дружествата, усвояващи финансиране от фондове на Европейския съюз, за да се минимизира риска от злоупотреби. Работи се и за повишаване на осведомеността на служителите, работещи с фондовете на Европейския съюз, както по отношение на законодателството и измененията в него, така и за използването на информационни системи и аналитични продукти.

„Безспорно Планът за възстановяване на Европейския съюз е от ключово значение за възстановяването на икономиката след ковид кризата. От нас зависи тези огромни финансови средства да бъдат инвестирани по един оптимален и законосъобразен начин, а да не попаднат под влиянието на организираната престъпност. За нас днешният форум е първата стъпка към един траен диалог, установяване на добри лични контакти, засилен информационен обмен и оперативно сътрудничество“, обобщи главният секретар на МВР.

Коментарите са изключени