Вижте какво реши кабинетът днесПравителството предлага акад. Никола Съботинов да бъде награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Министерският съвет предлага на президента да награди акад. Никола Съботинов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за особено значими заслуги в областта на науката и по случай навършването на 80 години.Никола Съботинов завършва радиофизика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1976 г. става доктор по квантова електроника, през 1992 г. – доктор на физическите науки, а през 1993 г. – професор. Три години след това става заместник- председател на Българската академия на науките (БАН), а по-късно и неин председател. През 2003 г. е избран за академик.

Научно-изследователската дейност на акад. Съботинов е свързана с изследвания в областта на квантовата електроника, лазерната физика, лазерните технологии, физиката на плазмата и оптиката.

Той е създател на световно утвърдена научна школа по лазери с метални пари със забележителни приноси, признати от световната научна общност. Неговото най-важно научно постижение е създаването и изследването на лазер с пари на меден бромид и изобретяването и изследването на спиралния кух катод. Това постижение е послужило като основание за създаване на няколко фирми за медицинско оборудване в Австралия, Южна Корея, както и в България.

Акад. Съботинов има близо 400 научни статии. Сред тях са публикации в научни списания, монографии и сборници от конференции. Ученият е защитил около 30 авторски свидетелства и патенти у нас и в чужбина (САЩ, Англия, Франция, Австралия). Акад. Съботинов е ръководител на докторанти, както и на научноизследователски екипи от страна на България. Има участия в редица международни проекти.

Русенският университет ще приеме 20 кандидат-юристи повече

С 20 се увеличават местата за прием на студенти по специалност „Право“ за учебната 2021 – 2022 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Това реши Министерският съвет след предложение от Министерството на правосъдието и ректора на университета.

Допълнителните бройки са за задочно обучение. Искането е мотивирано с потребностите от специалисти в тази област. Посочено е също, че има голямо търсене от кандидат-студентите за обучение по специалност „Право“.

За университета досега бяха планирани 41 места за обучение по право, но само в редовна форма. С допълнителните бройки за задочници местата за юристи стават общо 61.

Одобрен е отчетът за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 година

Със свое решение правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и доклада към него, също така предложи на Народното събрание да го разгледа и приеме.

В него е отбелязано, че 2020 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 3 532,7 млн. лева. Отнесено към БВП това представлява 3,0 % от БВП. За сравнение в актуализираните разчети към ЗДБРБ за 2020 г. е заложен дефицит за годината в размер на 5 249,5 млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,7 млрд. лева. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” за 2020 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е отрицателно в размер на 3,4 % от БВП. Осигуреното фискално пространство през последните няколко години позволи България да преодолее фискалния шок от негативните ефекти от пандемията от COVID-19, без това да се отрази във влошаване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси, като формираният дефицит за годината надвишава несъществено референтната стойност на Пакта за стабилност и растеж (ПСР). Важно е да се отбележи, че през 2020 г. Европейската комисия (ЕК) активира Обща предпазна клауза, която позволява временно отклонение в условията на извънредна ситуация от правилата в ПСР, като тя остава в сила и през 2021 година.

Фискалният резерв към 31.12.2020 г. е 8,6 млрд. лв., в т.ч. 8,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2020 г. са в размер на 44 317,7 млн. лв., което представлява 101,9 % спрямо годишните разчети. Представени като относителен дял в БВП, приходите представляват 37,4 % от БВП, при 36,8 % от БВП за 2019 г. Съпоставени с 2019 г. постъпленията по консолидираната фискална програма бележат номинален ръст от 0,6 % (269,1 млн. лева).

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2020 г., възлизат на 47 850,4 млн. лв., което представлява 98,2 % спрямо разчета за 2020 г. Разходите по КФП, представени като процент от БВП, представляват 40,3 % от БВП за 2020 г. при 37,7 % от БВП за 2019 г. Извършените по-високи разходи са свързани основно с предприетите социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, плащания към заетите на първа линия в борбата с пандемията, вкл. разходите за закупуване на медикаменти и ваксини, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от август до декември, плащания към бизнеса и земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. Номинално нарастване, съпоставено с предходната година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със социално-икономическите мерки за борба с пандемията. При съпоставката на капиталовите разходи с предходната година следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер.

Лихвените плащания възлизат на 623,9 млн. лв. (86,1 % от планираните за 2020 г.), текущите нелихвени разходи – на 40 781,6 млн. лв. (102,9 % спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) – 5 089,4 млн. лв. (72,9 % от разчетите към ЗДБРБ за 2020 г.) и предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина – 60,1 млн. лв., при планирани с разчетите към ЗДБРБ за 2020 г. 29,5 млн. лева.

Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1 295,5 млн. лв. (1,1 % от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2020 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2020 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2020 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българска народна банка е в размер на 3 292,8 млн. лв., от който 3 283,0 млн. лв. са депозирани в отделна сметка. Размерът на държавния дълг към 31.12.2020 г. е 27 504,8 млн. лева.

За ратификация са предложени Договор за създаване на сметка и Споразумение относно някои сметки, свързани с чуждестранно финансиране на продажби за военни цели

Министерският съвет на Република България предлага за ратификация от Народното събрание Договор за създаване на сметка (ACCOUNT AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA) и Споразумение относно някои сметки, свързани с чуждестранно финансиране на продажби за военни цели (AGREEMENT CONCERNING CERTAIN ACCOUNTS RELATED TO FOREIGN MILITARY SALES FINANCING BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA).

Влизането в сила на Договора и Споразумението ще позволи преведените през 2019 г. от Министерството на отбраната средства за нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр.60 от 2019 г.), да се депозират и инвестират чрез сметка във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната.

Министерството на отбраната на Република България ще има възможност редовно да следи състоянието на сметката и да преценя целесъобразността от по-нататъшно инвестиране на тези средства.

Одобрен е проект на споразумение във връзка с участието ни в многонационален проект за създаване на обща опозната картина на морската обстановка

Министерският съвет прие решение, с което одобри проект на Проектно споразумение между Министерството на отбраната на Република България, министерства на отбраната на участващите държави членки на ЕС и Европейската агенция по отбрана, и упълномощи министъра на отбраната да го подпише.

С подписването на това проектно споразумение се регламентира продължаване на участието ни в многонационален проект за създаване на обща опозната картина на морската обстановка.

Одобрена е позицията на управителя за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие за Стратегията за участие в капитала и технически параметри на записването му

Със свое решение правителството одобри позицията на управителя за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие по предложено решение за одобрение на Стратегията за участие в капитала и технически параметри на записването му.

Дейността на Черноморската банка за търговия и развитие е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните-акционери.

Република България има статут на страна-учредителка в Черноморската банка за търговия и развитие. Българското акционерно участие в уставния капитал на Банката е в размер на 13,5 %.

Кабинетът гласува допълнителни разходи по бюджета на Министерство на правосъдието

Министерският съвет прие Постановление, с което по бюджета на Министерството на правосъдието се одобряват допълнителни разходи за 2021 г.

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. се осигуриха допълнителни разходи за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г. за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други.

Предложеният проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. в размер до 8 426 800 лв. има за цел гарантиране на средства за покриването на недостига на разходи за издръжка за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието.

С одобряването на необходимите средства ще бъде осигурена безопасността на дейностите в двете главни дирекции по изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на разходи за реализиране на проект в областта на програмата за международно сътрудничество за развитие

Министерският съвет одобри днес вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. Предложените промени имат за цел да осигурят допълнителни средства в размер на 100 000 лева по линия на „Политика в областта на публичната дипломация” за организиране и провеждане на международна министерска конференция по демографската устойчивост.

С привличането на държавни и правителствени ръководители, министри, представители на Фонда на ООН за населението, както и на представители на институциите на Европейския съюз и ръководители на регионални структури от Югоизточна Европа, Централна Азия и държавите от Източното партньорство за участие в конференцията се цели създаване на устойчива комуникационна среда, провеждане на диалог на високо ниво, както и изпълнението на поети ангажименти за демографска устойчивост.

Конференцията по демографската устойчивост ще допринесе за укрепване на капацитета на страните от Европа и Централна Азия за предоставяне на адекватен отговор на дълбоките демографски промени, които регионът преживява.

Одобрена е позицията на страната за неформално заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 5 октомври 2021 г. в Люксембург.

По време на срещата министрите ще обсъдят законодателния пакет, който включва предложение за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (директива Платежоспособност 2) и предложение за приемане на директива, създаваща рамка за възстановяване и преструктуриране на застрахователните и презастрахователните предприятия.

Участниците в заседанието ще дискутират извлечените поуки от изпълнението на Европейски семестър за 2021 г., както и възможните стъпки за подобряването му. След това ще бъдат информирани за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства.

Предвижда се да бъдат одобрени планът за възстановяване и устойчивост на Малта, Заключенията на Съвета на ЕС относно финансиране в областта на климата и Заключенията на Съвета по преработения Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

По време на заседанието се очаква ЕКОФИН да одобри мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 и годишните срещи на Международния валутен фонд на 12-13 октомври 2021 г.

Правителството одобри допълнителен разходи от 214,6 млн. лв. по бюджета на МТСП, осигурени с актуализация на държавния бюджет

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 214,6 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., които се осигуриха с актуализацията на държавния бюджет, приета от 46-то Народно събрание.

Средствата ще се използват за изплащане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявена извънредна епидемична обстановка, помощи за отопление, разходи по механизма лична помощ, както и за обезпечаване на допълнителните възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“ за месеците октомври, ноември и декември във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията C0VID-19.

Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една седмица.

Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.

Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.

Отчуждават се имоти в област Пазарджик за модернизация на железопътната линия София – Пловдив

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“; участък Ихтиман – Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са предвидени в сключения договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта, финансиран чрез Механизма за свързване на Европа.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Отчуждават се имоти за модернизацията на железопътен участък „гара Волуяк – гара Петърч“

Правителството взе решение за отчуждаване на имоти – частна собственост, необходими за модернизацията на железопътна линия София – Драгоман в участък „гара Волуяк – гара Петърч“. Трасето е включено в Проекта „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница: участък Волуяк – Драгоман“. Терените се намират в землището на с. Петърч, община Костинброд.

Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти – частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството одобри позицията на България за Срещата на върха ЕС- Западни Балкани на 6 октомври 2021 г.

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в Срещата на върха EC-Западни Балкани, която ще се проведе на 6 октомври 2021 г. в Бърдо, Словения. Във форума ще участват държавните и правителствените ръководители на държавите членки на ЕС, на шестте държави-партньори от Западните Балкани и други заинтересовани страни.

Сред основните цели на Срещата на върха в Бърдо е потвърждение на подкрепата на ЕС за европейската перспектива на Западните Балкани и създаването на предпоставки за засилване на сътрудничеството на Съюза със страните от региона във връзка с реализацията на Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани, който ще позволи подпомагане на зеления преход, засилване на свързаността и социално-икономическото възстановяване.

Очаква се лидерите да приемат декларация, с която да подчертаят, че ЕС е най-близкият партньор, основен инвеститор и донор на региона. Подкрепата на ЕС ще продължи да бъде обвързана с осезаем напредък в областите на върховенство на правото, социално-икономически реформи и присъединяването на партньорите от Западните Балкани към европейските ценности, правила и стандарти.

България подкрепя провеждане на срещата, която разглеждаме като логично продължение на Срещите на върха в София (2018 г.) и Загреб (2020 г.). Считаме, че тя е позитивен сигнал, показващ трайния ангажимент на ЕС към Западните Балкани. Подкрепяме фокусът на форума да бъде поставен върху актуалните социално-икономически предизвикателства пред региона.

Като част от непосредственото ни съседство, Западните Балкани са устойчиво водещ приоритет на българската външна политика. Имаме искрен интерес всички страни от региона да станат част от европейското семейство. Нашата подкрепа е последователна, основана на ключовите принципи на собствените постижения в изпълнение на критериите по пътя на реформите и на важността от поддържането на добросъседски отношения.

Одобрена е тарифата за заплащане на предизборните предавания по БНТ и БНР от партиите при предстоящите избори

Със свое постановление правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на предстоящата предизборна кампания за избор на президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на двете медии.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

Срокът за приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс. Своевременното й приемане е от изключително значение за нормалното протичане на предизборната кампания и нейното отразяване в програмите на обществените електронни медии.

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Решение за одобряване сключването на договор за осигуряване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir) и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Във връзка с осигуряването на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), предназначен за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция SARS-CoV-2, Министерският съвет одобри сключването на нов договор с притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт и възложи на министъра на здравеопазването да го подпише.

Договорът ще бъде сключен за срок от 6 месеца, за минимални количества от 30 000 флакона. Със средства в размер на 38 880 000 лв. ще бъде финансово обезпечен новият договор и ще се заплатят вече доставените 18 000 флакона от лекарствения продукт – извънредна доставка, осъществена през м. август.

Цветан Китов е предложен за освобождаване от длъжността председател на ДАТО

Правителството прие Решение, с което предлага на Президента на Република България да издаде указ за прекратяване на правомощията на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ Цветан Китов, и за освобождаването му от длъжност. В мотивите се посочва, че председателят на ДАТО е извършил действия, които накърняват престижа на агенцията, което е основание за прекратяване на правомощията му.

Коментарите са изключени