МФ преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при 0,20 % среднопретеглена доходностНа 20 септември 2021 г. Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.08.2031 година, съобщава Министерство на финансите.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,20 %.Общият размер на подадените поръчки достигна 508,15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,69. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 53 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 84,3 %, следвани застрахователните дружества – 15,0 %, и други инвеститори – 0,7 %.

Коментарите са изключени