Строителство, промишленост и търговия с влошен бизнес климат през септемвриПрез септември общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август, съобщи Националният статистически институт.

Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Секторът на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец.Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0.9 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Със 7,3 пункта спада показателят „бизнес климат в строителството“ –  в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Бизнес климатът в търговията на дребно намалява с 2.6 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията, а в сектора на услугите показателят запазва приблизително нивото си от август.

Коментарите са изключени