КПКОНПИ откри конфликт на интереси за общински съветник в Благоевград, ще дава 110 хил. лв. на държаватаКПКОНПИ установи конфликт на интереси по отношение на Валентина Шаркова, общински съветник в Общински съвет –- Благоевград (мандат 2019-2023 г.) от ЗС „Ал. Стамболийски“. Комисията е установила, че тя, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е упражнила правомощия в частен интерес на свързано с нея лице. Шаркова е участвала в гласуване на 13.11.2020 г. в ОбС., с което са намалени с 30 % заплащани концесионни такси от наематели на общински търговски обекти, а на 22.11.2020 г. е гласувала да бъде освободено изцяло от заплащане на концесионни такси за срок над 1 г. дружество, в което тя е била наета на трудов договор. Установена е дългосрочната връзка работодател – служител (над 15 г.) със собствениците на същото дружество, а трудовите правоотношения са прекратени едва на 08.03.2021 г. Доказаните икономически зависимости пораждат съмнения в безпристрастното и обективно изпълнение на служебните й задължения като общински съветник. С участието си в гласуването за освобождаване от концесионни такси, Шаркова е упражнила правомощието си по начин, който да благоприятства фирмата за постигане на по-добър финансов резултат и евентуално да способства за разпределение на бъдеща печалба. Материалната облага, реализирана в резултат на конфликта на интереси, е в размер на 100 466 лв. и с решението на КПКОНПИ сумата е отнета в полза на държавата. На Шаркова е наложена и глоба в общ размер на 10 000 лв.

Шаркова ще обжалва в съда решението на комисията.

Коментарите са изключени