КС: Недопустимо е да се отнема имущество от трети лица при престъплениеЕдинодушно с 11 гласа конституционните съдии обявиха за противоконституционни четири текста от Наказателния кодекс.

Те бяха атакувани от омбудсмана Диана Ковачева Това са разпоредби, с които се отнемат превозни средства от трети лица при престъпление.Делото беше образувано на 4 юни.

 В искането се поддържа, че отнемането на имущество на трети за наказателното производство лица, извън вещи, чието притежаване е принципно забранено, представлява непропорционално на защитавания обществен интерес ограничаване на частната собственост, поради което неоправдано накърнява нейната неприкосновеност.

Омбудсманът казва още, че лицата, чието имущество подлежи на отнемане по силата на оспорените разпоредби, нямат достъп до съд във връзка с това отнемане, тъй като те не биха могли да имат процесуално качество в нито една от фазите на наказателното производство, в рамките на което тяхното право на собственост може да бъде засегнато.

Според омбудсмана отнемането на имущество на лица, чието поведение не е било причина за ограничаването на правото им на собственост, противоречи на принципа за лична отговорност, без това да е оправдано от „призната от правото необходимост да се поправят причинени вреди“.

Всички оспорени от омбудсмана разпоредби от НК създават предпоставки за лишаване от собственост върху вещи със значителна стойност по отношение на лица, които с поведението си не са предизвикали вредните последици от престъпленията, поради което пряко нарушават конституционно защитеното право на частна собственост, казват конституционните съдии.

Те приемат, че оспорените  разпоредби от Наказателния кодекс представляват конституционно нетърпима намеса на държавата в правото на частна собственост.

Коментарите са изключени